Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26
Vakcinace psů
27 28
29 30 1 2 3 4 5
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Poskytování informací, příjem podání

Poskytování informací, příjem podání

Žádosti o informace

Příjem žádostí a dalších podání

Opravné prostředky

Sazebník úhrad za poskytování informací

Formuláře

Žádosti o informace

 1. Osobní podání: na Obecním úřadě v úředních dnech a hodinách:

  pondělí 7.00 - 11.30 a 13.00-17.00 hod pro veřejnost
  úterý 7.00 - 11.30 a 13.00-15.00 hod
  středa 7.00 - 11.30 a 13.00-15.00 hod pro veřejnost
  čtvrtek

  7.00 - 11.30 a 13.00-15.00 hod

   
 2. Telefonické podání581 627 271
 3. Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně
 4. Formulář písemné žádosti naleznete níže na stránce a můžete jej doručit elektronicky na adresu podatelna@sobechleby.cz, elektronickou podatelnou, nebo poštou na adresu Obecní úřad Soběchleby, Soběchleby 141, 753 54 Soběchleby

Ze žádosti by měly být patrné tyto informace o žadateli:

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu.

Neobsahuje-li žádost tyto údaje a zároveň jsou údaje potřeba k vyřízení žádosti o informaci, žádost se poté odloží a do sedmi dnů se žadateli zašle výzva k doplnění informací.

Příjem žádostí a způsob podání

Osobní podání: na Obecním úřadě v úředních dnech a hodinách:

pondělí 7.00 - 11.30 a 13.00-17.00 hod pro veřejnost
úterý 7.00 - 11.30 a 13.00-15.00 hod
středa 7.00 - 11.30 a 13.00-15.00 hod pro veřejnost
čtvrtek

7.00 - 11.30 a 13.00-15.00 hod

 

Telefonické podání: 581 627 271
Poštou na adresu: Obecní úřad Soběchleby, Soběchleby 141, 753 54 Soběchleby
Elektronicky na e-mail: podatelna@sobechleby.cz (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)
Elektronicky datovou schránkou: p5fbsbd
Elektonickou podatelnou

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

 • komu je žádost určena,
 • jaká konkrétní informace je požadována,
 • kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

 • Osobně na Obecním úřad
 • Poštou na adresu Obecní úřad Soběchleby, Soběchleby 141, 753 54 Soběchleby
 • Formulář pro odvolání proti rozhodnutí o poskytnutí informace
 • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

O odvolání rozhoduje:

 • obecní úřad - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
 • v případě, že obecní úřad není schopen zcela vyhovět, poskytuje toto odvolání ve lhůtě 15ti dnů k nadřízenému orgánu (krajský úřad)
 • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Sazby za poskytování informací

Formuláře

Poskytnutí údajů vedených v agendovém informačním systému evidence obyvatel

a) obyvateli k jeho osobě

Ministerstvo vnitra ČR, krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo ohlašovna poskytují na základě žádosti obyvatele údaje vedené v agendovém informačním systému k jeho osobě.

Obyvatelem se podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozumí:

 • státní občan České republiky
 • osoba, která pozbyla státní občanství České republiky
 • cizinec, který je matkou, otcem, případně jiným zákonným zástupcem, manželem, registrovaným partnerem nebo dítětem občana České republiky (k těmto osobám se v agendovém informačním systému evidence obyvatel vedou údaje pouze v tomto rozsahu – jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné číslo, není-li přiděleno rodné číslo, vede se datum narození) 

Poskytování údajů cizincům je v kompetenci regionálních pracovišť Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR.

Žádost o poskytnutí údajů z agendového informačního systému může podat:

 • obyvatel starší 15 let
 • zákonný zástupce obyvatele mladšího 15 let
 • zákonný zástupce občana, jehož svéprávnost byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý požádat o poskytnutí údajů z agendového informačního systému evidence obyvatel

-     podpůrce na základě smlouvy o nápomoci nebo člen domácnosti, jejichž oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem

Pokud za obyvatele žádá o poskytnutí údajů z agendového informačního systému zákonný zástupce, opatrovník, podpůrce nebo člen domácnosti, musí prokázat svoji totožnost a jeho údaje se zapisují do žádosti o poskytnutí údajů. Zákonný zástupce, který žádá o poskytnutí údajů za obyvatele mladšího 15 let, předloží rodný list dítěte.

Údaj o osvojení se poskytuje pouze obyvateli staršímu 18 let.

V žádosti obyvatel uvede:

 • jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení
 • rodné číslo, není – li přiděleno tak datum narození
 • číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu
 • adresu místa trvalého pobytu

Žádost je možné podat:

 • elektronicky Ministerstvu vnitra ČR, krajskému úřadu nebo obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností na formuláři zpřístupněném Ministerstvem vnitra ČR dálkovým přístupem, který musí být opatřen zaručeným elektronickým podpisem
 • prostřednictvím zpřístupněné datové schránky
 • osobně ohlašovně, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, krajskému úřadu, Ministerstvu vnitra ČR nebo prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy
 • v listinné podobě ohlašovně, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, krajskému úřadu nebo Ministerstvu vnitra ČR, žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem

Poskytnutí údajů z agendového informačního systému evidence obyvatel je zpoplatněno správním poplatkem ve výši 50 Kč za každou započatou stranu. 

b) k osobě blízké

Ministerstvo vnitra, krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností a ohlašovna poskytují na základě žádosti obyvatele údaje vedené v agendovém informačním systému k osobě blízké.

K osobě blízké se poskytuje pouze údaj o datu a místu úmrtí.

Osobou blízkou se podle § 8 odst. 3 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, ve znění pozdějších předpisů, rozumí otec, matka, prarodiče, sourozenec, dítě vnuk, manžel nebo registrovaný partner.

Žádost o poskytnutí údajů z agendového informačního systému k osobě blízké může podat:

 • obyvatel starší 15 let
 • zákonný zástupce obyvatele mladšího 15 let
 • zákonný zástupce občana, jehož svéprávnost byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý požádat o poskytnutí údajů z informačního systému evidence obyvatel
 • podpůrce na základě smlouvy o nápomoci nebo člen domácnosti, jejichž oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem

Pokud za obyvatele žádá o poskytnutí údajů z agendového informačního systému zákonný zástupce, opatrovník, podpůrce nebo člen domácnosti, musí prokázat svoji totožnost a jeho údaje se

zapisují do žádosti o poskytnutí údajů. Zákonný zástupce, který žádá o poskytnutí údajů za obyvatele mladšího 15 let, předloží rodný list dítěte.

Náležitosti žádosti a způsoby podání žádosti jsou stejné jako v případě žádosti o poskytnutí údajů z informačního systému obyvateli k jeho osobě – viz. bod a)

Poskytnutí údajů z agendového informačního systému je zpoplatněno správním poplatkem ve výši 50 Kč za každou započatou stranu.

 c) vlastníkovi objektu

Ohlašovna sdělí vlastníkovi objektu na jeho písemnou žádost jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození občana, k němuž vede údaj o místě trvalého pobytu, odpovídající adrese objektu. Sdělení musí být vlastníkovi objektu doručeno do vlastních rukou. Tyto údaje však nelze poskytnout k vymezené části objektu (např. bytu).

K žádosti vlastník objektu předloží výpis z katastru nemovitostí.

Poskytnutí údajů vlastníkovi objektu je zpoplatněno správním poplatkem ve výši 50 Kč za každou započatou stranu

Výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel

Vydávání výpisu údajů z informačního systému evidence obyvatel (dále jen ISEO) upravuje zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (§ 8).

Žádosti o výpis z ISEO vyřizuje odbor správní, oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel Magistrátu města Hradec Králové, Československé armády 408, pravé křídlo budovy - přízemí,

 1. pro obyvatele s trvalým pobytem na území města Hradce Králové č. dv.182 a 184 Telefon: +420495707477, +420495707479, +420495707481, +420495707473
 2. pro obyvatele s trvalým pobytem na území správního obvodu Hradec Králové č. dv. 170 Telefon: +420495707480

Výpis údajů z ISEO se poskytuje obyvateli staršímu 15 let na základě písemné žádosti pouze k jeho osobě (s výjímkou údaje o osvojení dítětě, který se poskytuje obyvateli staršímu 18 let)

K žádosti o výpis údajů z ISEO je třeba předložit

 • platný občanský průkaz (platný průkaz o povolení k pobytu pro cizince)
 • žádost (obyvatel vyplní přímo na pracovišti evidence obyvatel)

Výpis údajů z informačního systému 50 Kč.

Správní poplatek se hradí v hotovosti.

Počasí

Středa Polojasno 10/5 °C
Čtvrtek Skoro jasno 10/4 °C
Pátek Oblačno až zataženo s občasným deštěm 9/2 °C
Sobota Zataženo 8/3 °C