Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů  Personální agenda odměny zastupitelů, odměny volebních komisí(listinná, elektronická) BOZP (listinně) Evidence obyvatel včetně přihlašovacích lístků (listinná, elektronická) Rušení trvalého pobytu (listinná, elektronická) Pamětní kniha, kniha vítání občánků (listinná) Volební agenda (listinná,elektronická) Vidimace a legalizace (listinná) Kronika (listinná,elektronická) Poplatky- psi, odpady, kabelová televize, stočné (listinná, elektronická) Dohody o užívání účastnické přípojky televizního kabelového rozvodu (listnná,elektronická) Smlouvy stočné (listnná,elektronická) Smlouvy - kupní, prodejní, nájemní, darovací (listinná i elektronická) Evidence nájmů hrobového místa -smlouvy+poplatky(listinná, elektronická) Podněty k územnímu plánu (listinná) Běžná e-mailová komunikace, datová schránka (elektronicky) Evidence došlé pošty: Podací deník/spisová služba (listinná/elektronická) Krizová hlášení (listinná) JSDH (listinná) Stavební řízení - dotčený orgán, (listinně,elektronická) Přidělení čísla popisného (listinná,elektronická) Archivace stavební dokumentace (listinná) Správní řízení - žádosti a rozhodnutí (listinná, elektronicky) Žádosti podle 106/1999 Sb., a odpovědi (listinná, elektronicky) Czech Point (listinná) Informace poskytované jiným na vlastní obyvatele (soudy, policie) (listinná, elektronicky) Úřední deska (fyzická, elektronická) Zápisy a usnesení ze zastupitelstva, rady a výborů (listinně i elektronicky) Knihovna: Seznam čtenářů (listinná, elektronicky) Matrika včetně matriční knihy (listinná, elektronicky) Sběrný dvůr (listinná) Ředitel školy (listinná) Významná jubilea  (listinně) Evidence včelstev (listinná) Bytové a nebytové  hospodářství (nájemní smlouvy), (listinná, elektronicky) Pokladna, účetní doklady (listinná, elektronicky) Účetnictví (listinná, elektronicky) VPP (listinná, elektronicky) zápůjčky (listinná) Kabelová televize (elekronická)
Jsem správcem nebo  zpracovatelem? Pokud zpracovatelem - pro jakého správce? (konkrétní označení) Správce Správce Kombinace Správce+Zpracovatel Správce Správce Kombinace Správce+Zpracovatel Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Kombinace Správce+Zpracovatel Správce Správce Správce Správce Správce Zpracovatel Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Kombinace Správce+Zpracovatel
Účel zpracování Vedení mzdové a personální agendy Bezpečnost na pracovišti Vedení evidence obyvatel Vedení evidence obyvatel Vedení pamětní knihy Vedení volebních seznamů Ověřování podpisů a listin Vedení kroniky místní poplatky Kabelová televize odvádění odpadních vod kanalizací  smluvní vztah Správa hrobových míst Zpracování územního plánu Vedení e-mailové komunikace Vedení pošty Informování občanů Evidence členů jednotky sboru dobrovolných hasičů Stavební řízení Evidence domů Evidence stavebních prací Správní rozhodnutí Právo na informace Vyřízení žádostí Czech Point Informace jiným správním orgánům Vyvěšování na úřední desce Vedení agendy zastupitelstva, rady a výborů Vedení seznamu čtenářů Matrika Evidence sběrného dvoru Personální agenda ředitele příspěvkové organizace Ocenění jubileí, vyhlášení rozhlasem Vedení evidence včelstev Bytové hospodářství Evidence plateb hotovostích  Vedení účetnictví VPP zápůjčky rozhlasových přijímačů informování občanů
Kategorie subjektu údajů (fyzických osob, jichž se údaje týkají)
zaměstnanci obce, zastupitelé, pracovníci na dohodu o provedení práce, členové volebních komisí zaměstnanci obce obyvatelé s trvalým bydlištěm Obyvatelé s trvalým pobytem Narozené děti Oprávnění voliči žadatel Občané a jiní Občané a majitelé,případně nájemci nemovitostí Občané a majitelé,případně nájemci nemovitostí Občané a majitelé,případně nájemci nemovitostí účastníci řízení,žadatelé Nájemcí hřbitovních míst Občané a vlastníci nemovitostí, pozemků  Korespondenti Korespondenti občané členové hasičské zásahové jednotky Občané Občané obce Občané Občané Žadatelé Žadatelé Současní a bývalí občané Občané a jiné fyzické osoby Občané a jiné fyzické osoby Čtenáři knihovny Žadatelé Občané a jiné fyzické a právnické osoby Ředitel školy Jubilanti obce, osoby týkající se události v obci včelaři na území obce Nájemníci Plátci a příjemci Plátci a příjemci zaměstnanci obce občané občané obce
Kategorie osobních údajů Jmenné, adresné, rodná čísla, datum narození, zdravotní pojišťovny, platové výměry, dohody a pracovní smlouvy, kontaktní, zdravotní způsobilost, výše odměny pro zastupitele, prohlášení poplatníka, čísla účtů, srážky ze mzdy, osvědčení o praxi, mzdové listy, evidenční listy důchodového pojištění jmenné, datum narození, podpisy jmenné, adresné, rodné číslo, datum narození, místo narození, stav, rodiče, způsobilost jmenné, adresa, datum narození, datum, ke kterému se ruší trvalý pobyt, nabytí právní moci, svědci a jejich bydliště Jmenné, datum narození, podpisy rodičů Jmenné, adresné, datum narození Jméno a příjmení, datum narození, místo narození a číslo dokladu, listina co se ověřuje, datum, podpis Jméno, příjmení, titul, datum narození, datum úmrtí,datum sňatku, Jméno,příjmení,  adresa Jméno,příjmení,  adresa, podpisy Jméno,příjmení, adresa, podpisy Jméno,příjmení,rodné číslo,adresa, podpisy Jméno,příjmení, adresa, číslo hrobu, podpisy Jmenné, adresné, kontaktní, číslo parcely a nemovitosti, LV,podpisy  Jemnné, kontaktní, adresní Jmenné, adresnní, kontaktní, podpis Jmenné, kontaktní Jmenné,adresné, datum narození, podpisy,zdravotní prohlídky Jmenné, adresné, LV, číslo parcely, stavební záměr, kontaktní Jmenné, adresné, č. popisné, kontaktní, č. parcely Jména, adresné, rozhodnutí, LV, kontakty Jmenné, adresné, kontaktní, věc, rozhodnutí, datumy narození Jmené, adresné, kontakty, datum narození Jménné, adresné,rodné číslo, číslo dokladu, podpis Jmenné, adresné, datum narození Jména, adresy, datum narození, parcela Jména, adresy, datum narození, parcela Jmenné, adresní Jmenné, adresné, datum narození, rodné číslo Jmenné, adresné Jmenné, adresné, kontakt, životopis, potvrzení praxe, platový výměr, jmenovací listinna Jmenné, stáří, datum úmrtí, datum pohřbu Jmenné, adresní Jmenné, adresné, kontaktní, datum narození, podpisy Jmenné, adresní Jmenné, adresní Jmenné, adresné, kontaktní, datum narození, podpisy Jmenné, adresné, kontaktní, datum narození, podpisy kontaktní, adresné
Příjemce osobních údajů nebo kategorie příjemců Určení zaměstnanci, ČSSZ, ÚP, zdravotní pojiš´tovny, finanční úřad Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci, finanční úřad, soudy, policie apod. Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci členové volební komise,referent, účetní Určení zaměstnanci  veřejnost Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci určení zaměstnanci Určení zaměstnanci, katastr nemovitostí Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Učení zaměstnanci, stavebním orgán Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci, dotazovaný orgán Určení zaměstnanci, veřejnost Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci, zdravotní pojištovna, sociální správa, okresní soud, pověřený úřad Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci, úřad práce Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci
Doba uchování osobních údajů 50 let - personální a mzdové listy, 10 let - nemocenské , sociální a zdravotní pojištění, 5 let - DPP, DPČ, mzdové lístky, výplatní listiny, evidence pracovní doby 5 let (není stanoveno předpisem) 50 let 5 let pamětní kniha:trvala,pracovní seznam:1měsíc po akci 5 let (seznamy), 10 let zápisy o výsledku hlasování 10 let 10 let (poté archiv),elektronická neomezeně 5 let  5 let (po ukončení platnosti) elektronicky5let od ukončení,listinné 5 let  5 let (po ukončení platnosti), 10 let (po ukončení platnosti při nabývání, prodeji, pronájmu obecního majetku) 5 let 10 let (po ukončení platnosti) 5 let 5 let do trvání souhlasu 5 let 5 let (poté probrat co jde do archivu a co ke skartaci) 5 let po dobu trvání oprávněného zájmu obce 5 let 5 let (poté probrat co jde do archivu, co jde ke skartaci) 15 let 5 let 1 rok 10 let 5 let Sbírka listin matričního úřadu k předání ORP-1rok; matriční knihy narození-100let ;matriční knihy manželství, úmrtí-75 let; druhopisy matričních dokladů, doslovné výpisy, potvrzení z matričních knih nebo sbírky listin, podklady pro zápis do zvláštní matriky,osvědčení církevní sňatek, vysvědčení o právní způsobilosti,určení otcovství – 3roky;rozhodování v matričních věcech 5 let; změna jména, změna příjmení-20let;změna příjmení po rozvodu manželství 3 roky 5 let 5 let (včetně uchování dokumentace z výběrového řízení na ředitele školy) 1 rok 5 let 10 ket 10 let 5 let účetní doklady,10 let daňové doklady,10 let účetní závěrky, elektronicky neomezeně 10 let 1rok po ukončení zápůjčky 1 rok
Předávají se  osobní údaje mimo EU? Pokud ano, podrobnosti o předání NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE
Právní titul účelu zpracování dle čl. 6/1 ON:
a) souhlas
b) plnění smlouvy
c) splnění právní povinnosti
d) nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu
e) splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či při výkonu veřejné moci na základě pověření
f) oprávněný zájem příslušného správce či třetí strany
c c c c e c c e c e c c c c c c e c e c c c e c c c c e c e e e c e c c e e e
Právní základ pro zpracování (pro případ titulu dle čl. 6 odst. 1 písm. c), e), f) + v případě písm. f) oprávněné zájmy správce nebo třetí strany   Zákon 262/2006 Sb.,zákoník práce Zákon 262/2006 Sb.,zákoník práce 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel § 36a ZOB zákon o volbách 21/2006 Sb., - Zákon o ověřování,
36/2006 Sb., - Vyhláška o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu,
634/2004 Sb., - Zákon o správních poplatcích,
zákon č.132/2006 Sb.,o kronikách obcí 565/1990 Sb., - Zákon o místních poplatcích,
128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
280/2009 Sb., - Daňový řád,
634/2004 Sb., - Zákon o správních poplatcích,
občanský zákoník 89/2012 Sb. zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích a prováděcí vyhl. Mze č. 428/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů

zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích a prováděcí vyhl. Mze č. 428/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů
občanský zákoník 89/2012 Sb. 256/2001 Sb., - Zákon o pohřebnictví,
128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
256/2001 Sb., - Zákon o pohřebnictví,
128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
183/2006 Sb.o územním plánování a stavebním řádu 499/2004Sb. o archivnictví a spisové službě 127/2005 Sb. o el. komunikacích
240/2000 Sb.Krizový zákon 133/1985 Sb.,o požární ochraně 183/2006 Sb.stavební zákon 128/2000 Sb.zákon o obcích 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě 500/2004 Sb. Správní řád 106/1999 Sb., - Zákon o svobodném přístupu k informacím, 365/2000 Sb. , o informačních systémech veřejné správy

128/2000 Sb.,Zákon o obcích 128/2000 Sb.,Zákon o obcích) 128/2000 Sb.,Zákon o obcích 259/2001 Sb.,Knihovní zákon 301/2000 Sb., - Zákon o matrikách, jménu a příjmení,
133/2000 Sb., - Zákon o evidenci obyvatel,
128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
Zákon č. 185/2001 Sb.,128/2000 Sb.,Zákon o obcích,občanský zákoník 89/2012 Sb. 561/2004 Sb.,Školský zákon 128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
133/2000 Sb., - Zákon o evidenci obyvatel,
326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči 128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
89/2012 Sb., - Občanský zákoník,
563/1991 Sb., - Zákon o účetnictví,
128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
563/1991 Sb., - Zákon o účetnictví,
235/2004 Sb., - Zákon o dani z přidané hodnoty,
250/2000 Sb., - Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
219/2000 Sb., - Zákon o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích,
220/2013 Sb., - Vyhláška o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek,
128/2000 Sb., - Zákon o obcích,
563/1991 Sb., - Zákon o účetnictví,
235/2004 Sb., - Zákon o dani z přidané hodnoty,
250/2000 Sb., - Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
219/2000 Sb., - Zákon o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích,
220/2013 Sb., - Vyhláška o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek,
435/2004 Sb. o zaměstnanosti
563/1991 Sb., - Zákon o účetnictví,
235/2004 Sb., - Zákon o dani z přidané hodnoty,
250/2000 Sb., - Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
219/2000 Sb., - Zákon o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích,
220/2013 Sb., - Vyhláška o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek,
89/2012 Sb., - Občanský zákoník 128/2000 Sb.,Zákon o obcích
Zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, zda subjekt údajů má povinnost OÚ poskytnout + důsledky neposkytnutí zákonný zákonný zákonný zákonný NE zákonný zákonný zákonný zákonný NE zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný
Pokud se údaje nezískaly od subjektu údajů a jejich získání není uloženo zákonem, jaký je zdroj osobních údajů? X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, pokud ano, informace o tom NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE