Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Poskytování informací, příjem podání

Poskytování informací, příjem podání

Důvod a způsob založení

Obec Soběchleby má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění.

Příjem žádostí a podání

Žádost o informace se přijímá na obecním úřadě v úředních hodinách. Žádost může být podána ústně nebo písemně.

V případě, že je žádost podána ústně, zástupce obecního úřadu, který žádost přijal, ji ústně vyřídí. O takovém vyřízení žádosti se neprovádí písemný záznam.

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

  • komu je žádost určena,
  • jaká konkrétní informace je požadována,
  • kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

  • odvolání se podává písemně hnědou doručenkou na adresu obecního úřadu, 
  • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele. 

O odvolání rozhoduje:

  • obecní zastupitelstvo - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce, 
  • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Sazby za poskytování informací

Položka

 Sazba

hodina práce (účtuje se každých započatých 30 min.)

dle skutečně
vynaložených nákladů

fotokopie nebo výtisk z tiskárny (formát A4)

dle skutečně
vynaložených nákladů

paušál provozních nákladů (materiál, energie)

dle skutečně
vynaložených nákladů

ostatní náklady

dle skutečně
vynaložených nákladů

Formuláře

Výroční zpráva o poskytování informací

 

Poskytnutí údajů vedených v agendovém informačním systému evidence obyvatel

a)      obyvateli k jeho osobě

Ministerstvo vnitra ČR, krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo ohlašovna poskytují na základě žádosti obyvatele údaje vedené v agendovém informačním systému k jeho osobě.

Obyvatelem se podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozumí:

-         státní občan České republiky

-         osoba, která pozbyla státní občanství České republiky

-        cizinec, který je matkou, otcem, případně jiným zákonným zástupcem, manželem, registrovaným partnerem nebo dítětem občana České republiky (k těmto osobám se v agendovém informačním systému evidence obyvatel vedou údaje pouze v tomto rozsahu – jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné číslo, není-li přiděleno rodné číslo, vede se datum narození) 

Poskytování údajů cizincům je v kompetenci regionálních pracovišť Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR.

Žádost o poskytnutí údajů z agendového informačního systému může podat:

-         obyvatel starší 15 let

-         zákonný zástupce obyvatele mladšího 15 let

-         zákonný zástupce občana, jehož svéprávnost byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý požádat o poskytnutí údajů z agendového informačního systému evidence obyvatel

-     podpůrce na základě smlouvy o nápomoci nebo člen domácnosti, jejichž oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem

Pokud za obyvatele žádá o poskytnutí údajů z agendového informačního systému zákonný zástupce, opatrovník, podpůrce nebo člen domácnosti, musí prokázat svoji totožnost a jeho údaje se zapisují do žádosti o poskytnutí údajů. Zákonný zástupce, který žádá o poskytnutí údajů za obyvatele mladšího 15 let, předloží rodný list dítěte.

Údaj o osvojení se poskytuje pouze obyvateli staršímu 18 let.

V žádosti obyvatel uvede:

-         jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení

-         rodné číslo, není – li přiděleno tak datum narození

-        číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu

-         adresu místa trvalého pobytu

Žádost je možné podat:

-         elektronicky Ministerstvu vnitra ČR, krajskému úřadu nebo obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností na formuláři zpřístupněném Ministerstvem vnitra ČR dálkovým přístupem, který musí být opatřen zaručeným elektronickým podpisem

-         prostřednictvím zpřístupněné datové schránky

-         osobně ohlašovně, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, krajskému úřadu, Ministerstvu vnitra ČR nebo prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy

-         v listinné podobě ohlašovně, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, krajskému úřadu nebo Ministerstvu vnitra ČR, žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem

Poskytnutí údajů z agendového informačního systému evidence obyvatel je zpoplatněno správním poplatkem ve výši 50 Kč za každou započatou stranu. 

 zadost_o_poskytnuti_udaju_z_informacniho_systemu_evidence_obyvatel.pdf

zadost_o_poskytnuti_udaju_z_informacniho_systemu_evidence_obyvatel-el.formular.pdf

b)      k osobě blízké

Ministerstvo vnitra, krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností a ohlašovna poskytují na základě žádosti obyvatele údaje vedené v agendovém informačním systému k osobě blízké.

K osobě blízké se poskytuje pouze údaj o datu a místu úmrtí.

Osobou blízkou se podle § 8 odst. 3 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, ve znění pozdějších předpisů, rozumí otec, matka, prarodiče, sourozenec, dítě vnuk, manžel nebo registrovaný partner.

Žádost o poskytnutí údajů z agendového informačního systému k osobě blízké může podat:

-         obyvatel starší 15 let

-         zákonný zástupce obyvatele mladšího 15 let

-         zákonný zástupce občana, jehož svéprávnost byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý požádat o poskytnutí údajů z informačního systému evidence obyvatel

-    podpůrce na základě smlouvy o nápomoci nebo člen domácnosti, jejichž oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem

Pokud za obyvatele žádá o poskytnutí údajů z agendového informačního systému zákonný zástupce, opatrovník, podpůrce nebo člen domácnosti, musí prokázat svoji totožnost a jeho údaje se

zapisují do žádosti o poskytnutí údajů. Zákonný zástupce, který žádá o poskytnutí údajů za obyvatele mladšího 15 let, předloží rodný list dítěte.

Náležitosti žádosti a způsoby podání žádosti jsou stejné jako v případě žádosti o poskytnutí údajů z informačního systému obyvateli k jeho osobě – viz. bod a)

Poskytnutí údajů z agendového informačního systému je zpoplatněno správním poplatkem ve výši 50 Kč za každou započatou stranu.

 c)      vlastníkovi objektu

Ohlašovna sdělí vlastníkovi objektu na jeho písemnou žádost jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození občana, k němuž vede údaj o místě trvalého pobytu, odpovídající adrese objektu. Sdělení musí být vlastníkovi objektu doručeno do vlastních rukou. Tyto údaje však nelze poskytnout k vymezené části objektu (např. bytu).

K žádosti vlastník objektu předloží výpis z katastru nemovitostí.

Poskytnutí údajů vlastníkovi objektu je zpoplatněno správním poplatkem ve výši 50 Kč za každou započatou stranu

Výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel

Vydávání výpisu údajů z informačního systému evidence obyvatel (dále jen ISEO) upravuje zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (§ 8).

Žádosti o výpis z ISEO vyřizuje odbor správní, oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel Magistrátu města Hradec Králové, Československé armády 408, pravé křídlo budovy - přízemí,

a) pro obyvatele s trvalým pobytem na území města Hradce Králové č. dv.182 a 184 telefon: +420495707477, +420495707479, +420495707481, +420495707473

b) pro obyvatele s trvalým pobytem na území správního obvodu Hradec Králové č. dv. 170 telefon: +420495707480

Výpis údajů z ISEO se poskytuje obyvateli staršímu 15 let na základě písemné žádosti pouze k jeho osobě (s výjímkou údaje o osvojení dítětě, který se poskytuje obyvateli staršímu 18 let)

K žádosti o výpis údajů z ISEO je třeba předložit

  • platný občanský průkaz (platný průkaz o povolení k pobytu pro cizince)
  • žádost (obyvatel vyplní přímo na pracovišti evidence obyvatel)

Výpis údajů z informačního systému 50 Kč.

Správní poplatek se hradí v hotovosti.

28. 4. Vlastislav

Zítra: Robert

Přehraj si poslední hlášení obecního rozhlasu.
Zavolej
na telefonní číslo:
727 900 415

Kalendář akcí 2017

Nařízení obce

Ceník půjčovného

cenik.jpg

Provozní doba místních provozoven a ordinační hodiny

Seznam programů KT

television-44002_640.png

Svoz odpadu

Svoz komunálního odpadu probíhá liché středy 1 x za 14 dní.

Propagační materiál

Na obecním úřadě si můžete zakoupit následující propagační materiál vydaný k příležitosti oslav 645 let obce Soběchleby a 660 let osady Simře: 
pohlednice - 5,-Kč
publikace - 90,-Kč
CD z oslav - 50,-Kč
CD z historie obce - 30,-Kč

 

 

 

Návštěvnost stránek

205359
TOPlist